Pinky Matte - even count peyote bracelet pattern

Nautical - even count peyote bracelet pattern

Interweaving lines - even count peyote bracelet pattern

Cat Paws - even count peyote bracelet pattern

Rubik's Cube - odd count peyote bracelet pattern

Neon maze - loom bracelet pattern